DIANE TSA SETSWANA PDF

DIANE DITLHALOSO Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. # Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa LESIELA MME O SULE KE SALE MOTLANE RRE LEKA MATLHO HAKA MONA NKGONO O SULE KE MO LEBILE A LONGWA KE MOKWEPA KE MO SHIBILE. Diane tsa Setswana. 77 likes. Community. Tlhaloso: O ka nna wa dumalana le motho ka ga sengwe,a tloga a tlhanogela tumalano eo. Mookodi wa pula o.

Author: Vogore Nikokazahn
Country: Poland
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 23 February 2006
Pages: 283
PDF File Size: 4.24 Mb
ePub File Size: 19.87 Mb
ISBN: 746-9-30914-655-1
Downloads: 35009
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tajas

21 Aug Diane tsa Setswana ka ga mosadi.

Thota e se nang Khudutlou, bolobete ba ipha naga – Fa moeteledipele a se yo, balatedi ba sala ba itirela boithatelo. Ga se ka gale fa motho a go tshegisa gore o a go rata.

Tlou fa e tlodile noka ke tlotwana – Moeteledipele ga a tshwanela go batla go laola gongwe le gongwe. Bogale tsholo, bo seswana omosiwa – Motho fa a galefile, o a tle a rejwe bogale.

Bana ba motho ba bonwa ka setshwano. Setsetsi se bolawa ke namane – Motsadi o ka tsenngwa mo mathateng ke ngwana.

Konka Setswana – MOTSWEDINGFM

Motshega-kgarebe ke moenyadi Motho yo o nyatsang sengwe a ka tsoga a se dira. Nna o nkgokgotha leselo seupe ke go kgomaretse O se bone nong go rakalala godimo, go ya tlase ke ga yone Motho le fa a ka nna le madi kgotsa botshelo jo bontle jang kgotsa jang, go ya tlase ga gagwe go tla tswa mo go reng o itshotse jang le gore o tshotse batho bangwe jang teng godimo koo. Bana ba tadi ba bonwa ka mereto. Ditau di se nang seboka di siiwa ke none e tlhotsa.

Ngwana yo a sa leleng, o swela tharing Motho yo a sa tlhagiseng mathata a gagwe ga a kitla a bona thuso.

  KONVERTER DXF PDF

Resemeletse, 21 Aug Diane tsa Setswana ka ga mosadi. ยท Motsweding FM –

Batho ba ba se nang kutlwano ba palelwa ke tiro e e seng ya sepe. Go botoka go ikanya se o nang le sona go na le se o se solofelang. Tshukudu golo gobe e go isiwa ke ngwana – Motsadi o ka tsena mo mathateng ka ntlha ya ngwana wa gagwe. Ngwana o sa leleng o swela tharing.

Tsie e fofa ka moswang Batho ba kgona tiro botoka fa ba kgotshe Javascript is disabled in this browser. Botshelo jwa motho bo rekegelwa go gaisa jwa kgomo.

Noticeboard

O se bone thola borethe, teng ga yone go a baba Ga se gore motho fa a le montlentle, le mekgwa ya gagwe e ntse fela jalo O se tshege yo o o we leng, mareledi a sa le pele Se ka wa re fa o bona mongwe a tlhagetswe ke tsietsi wa sotla ka ena, e ka re ka moso wa tsoga o wetswe ke bomadimabe mme wa tlhoka kutlwelobotlhoko O tshega-tshega di ja mme, e tla re di ja mmago, wa lela O se tshege yo o leng mo dipharagobeng ka gonne ka moso e tlabo e le wena.

Dilelo tsotlhe di rolelwa kwa kgosing kgotsa kwa moeteledipeleng. Modira-dibe o itse ka lobaka lotlhe fa e tlaa re ka letsatsi lengwe a tshwarwe, ga a lebale go loga maano go itlhokomela gore fa a ka tshwarwa a tle a falole ka mokgwa mongwe.

Korwe ga ke je, ke bapalela tsetsi – Monna o tshwanetse go gopola mosadi le bana pele ga a gopola go ijesa. See your browser’s documentation for specific instructions. Mosadi fa a inama o a be a ikantse mosese wa morago – Motho fa a dirisa selo, o tshwanetse a be a se akanyeditse pele. Phudufudu e e thamo telele e batwa ke marumo e se a yone – Motho yo o ratang go itsenya mo dikgannye tsa batho, o a tle a di arabe go ne go sa tshwanela.

  IL RICCIOLO RAPITO PDF

Kgori e bona lee lerapo ga e le bone.

Mafatlha a nku a itsiwe ke mogami – Motho o kgona go itse batho ba a nnang nabo botoka go na le yo o kgakala nabo. See Terms of Use for details. Lemme ga le bolae, go bolaya lefifi – Le fa o bonye selo se le sennye o itumele, o itse fa go sa tshwane le tshoo-tshoo!

Mo botshelong motho a se ka a tshepa gore a ka bo kgona a le esi Tladi e bogale e sa tswa marung Botlhoko jwa tiragalo e e masisi bo fokotsega morago ga lebaka Tlhapi holofela leraga meetse a pshele o a bona Go botoka go itlwaetsa go dira tiro go sa le gale mogopolo o sa le moshwa e se re gongwe wa diega mme o feletse o sa bona se o neng o se batla. Kgetsi ya puo e kgonwa ke go tshwaraganelwa – Fa batho ba thusana mo tirong, tiro eo e nna motlhofo. Monna nku o lelela teng.

Fa ditsala tse di neng di utlwana mo go sa solofelwang ke bangwe gore di ka kgaogana, di kgaogane. Mmolai wa motho ga a itsiwe. Bana ba kgori monokwana o seng, tshika e ya baneng e a kgaoga – Batho ba losika fa ba ntse ba ata ba a timelelana. The Voice Newspaper Setswanaa. Meno-masweu polaya e tshega. Sa monna ga se tshabelwe, ga twe ke mono wa koto – Motho ga e ke e re ditsagagwe di falala a tshabe, ka di a tlhokega, le setsaana o a be a di bapetse ka bothata.

Go ka nna ga swa motho yo o sa solofelwang go swa, sekoa sa phela.

Motho mongwe le mongwe o bona bontle le botswerere ka nako tsotlhe fa a iteba. Ka dipuo di sele Add links.